نویسنده‌ای هستم که زندگی‌های زیادی را زندگی کرده است.
علاقه‌ام داستان کوتاه و آرامشم کتاب خواندن است.