آیا افکار را باید نوشت؟

افکارم را روی کاغذ می‌نویسم تا بتوانم کالبد شکافی‌اشان کنم. برای اینکه بتوان افکار را کنترل کرد، تنها راهی که به ذهنم می‌رسد کالبد شکافی افکار با نوشتن است. افکار روی سلول سلول مغز تاثیر می‌گذارند. اینها را تجربی می‌گویم.