یک مشاور کسب‌وکار‌ چه کمکی می‌تواند بکند؟

یک تصور برای مشاور کسب‌وکار بیایم باهم تصور کنیم که داخل یک کارگاه نجاری هستیم. این کارگاه از یک جهت می‌تواند ذهن‌مان هم باشد. حالا کمی جلوتر باهم به این درک می‌رسیم که چرا؟ این کارگاه آشفته است. چرا؟ چون