آزادنویسی در مفهوم ساده

اولین‌بار اولین مواجه من با بحث آزادنویسی کلاس‌های نویسندگی خلاق، مدرسه نویسندگی بود. تصور اولیه من از آزادنویسی  بنویس، آنقدر بنویس و بنویس بدون انتخاب موضوعی یا با انتخاب موضوعی، 30 دقیقه بنویس، کمتر یا بیشتر بنویس. فرایند آزادنویسی یک