شش مرداد هزارو چهارصد

تا چه میزان شنونده خوبی هستید؟ چه امتیازی به خودتان می‌دهید؟ شنونده خوب بودن یعنی اول از همه اجازه بدهیم طرف مقابل حرف بزند، بعد از ان بدون هیچ قضاوتی او را مورد توجه قرار بدهیم. بهتر است اگه مشکلی