چهار مرداد هزار و چهارصد

یک درد دل. اجازه بدهید ادم‌ها خودشان باشند. وقتی از شخصی خود بودنش را می‌گیرید، از او توقع نداشته باشید دیگر ارام باشد. وقتی ادمی از خود بودنش سلب شود؛ دو حالت دارد. یا دائم در حال جنگ با شماست.