مفهوم کسب‌وکار|3 نوع رایج کسب‌وکار

مقدمه درباره مفهوم کسب‌وکار، فرض کنید که در خانه کیک پختید. عصر همسایه در می‌زند و برای سلام و احوال‌پرسی وارد خانه می‌شود. از قضا برای پذیرایی همان کیک را می‌آورید و باهم میل می‌کنید. همسایه از کیک شما خوشش