تکیه‌گاه

دلیناز می‌نویسد: گاهی یک تکیه‌گاه می‌تواند دیوار باشد. گاهی یک درخت. گاهی شانه مادر یا دست پدر. گاهی حرف‌های یک خواهر، یک بردار. در مواقعی هم شنوندگی یک دوست. من همه آن‌ها را دارام. درخت را. دیوار را. مادر و