تأثیر داستان‌سرایی و قصه‌گویی

ورود به داستا‌ن‌سرایی چندی پیش در یک کنگره شرکت کردم. کنگره آموزشی و پژوهشی بود. سخنرانانی حضور داشتند. آنها که کار بلد بودن می‌دانستند چگونه مخاطب را تحت تأثیر خود قرار بدهند. اما چندین سخنرانی خسته کننده باعث شد به