4 بخش اصلی قصه‌ها

بیان نخست روزی قورباغه‌ای درحالی که پرش کنان از کنار برکه می‌گذشت به این فکر کرد اگر برگردد و کمی کنار برکه بنشیند غذای خوبی پیدا می‌کند و سیر به خانه می‌رود، اما او تصمیم گرفت گرسنه به خانه برود.