به منظره بیرون از پنجره نگاه می‌کنم…

یک نویسنده علاوه بر اینکه باید بنویسد و بخواند برای اینکه نوشته‌هایش زنده‌تر شوند، نیازمند انجام کاری دیگر است. دیدن و نگاه کردن. وقتی چشم را به دیدن جزئیات عادت بدهیم می‌توانیم تک تک ان جزئیات را در ذهنمان تجزیه