اتاق خاموش

چند وقتی است که اتاقم خاموش است. چراغ دارد. اما تاریک است. انگار که خالقی در ان وجود ندارد. خالق، خلق کننده. کسی که با ذهنش، با افکارش، با تجربیاتش چیزی را می‌سازد. خدا خالق است. پایین‌تر از خدا، نویسنده