نه مرداد هزار و چهارصد

جمعه‌ها می‌نویسم اما چیزی منتشر نمی‌کنم. البته قانونی برای خودم نگذاشتم. فقط چون دیروز کمی حال‌ندار بودم و ذهم بهم ریز بود باعث شد فقط بنویسم و منتشر نکنم. درسته دارم بهونه می‌آرم. از این به بعد منتشر می‌کنم، هر