درگرگون‌سازی کسب‌وکار| 8 مرحله از دیدگاه جان کاتر

مقدمه فرض کنید که در یک مهمانی خانوادگی جمع شده‌اید و با اعضای خانواده گرم صحبت و بگو بخندید، بعد از مدت‌ها از اینکه خانواده را می‌بینید خوشحال هستید. هنگام شام  شما را صدا می‌کنند درحالی که با خیالی مطمئن