برای اینکه حالم خوب شه باید چیکار کنم؟

این سوالی است که روزی هزار بار از خودم می‌پرسم، یا حداقل در تمام مکالماتم با ادم‌ها به این می‌رسم که هرکی به نحوی دنبال این است که حالش خوب باشد. هر ادمی ممکن است خسته بشود. دلش نخواهد زندگی

از زیبایی‌های نوشتن

باید به خودمان گوشزد کنیم که ما تنها و تنها مسئول احساسات و رفتار خودمان هستیم نه دیگران. شاید داستان از گوشزد فراتر رود و باید فریاد زد. ما با مسئولیت‌هایی که به دوش می‌کشیم تمام روح و روانمان را

نه مرداد هزار و چهارصد

جمعه‌ها می‌نویسم اما چیزی منتشر نمی‌کنم. البته قانونی برای خودم نگذاشتم. فقط چون دیروز کمی حال‌ندار بودم و ذهم بهم ریز بود باعث شد فقط بنویسم و منتشر نکنم. درسته دارم بهونه می‌آرم. از این به بعد منتشر می‌کنم، هر