پنج مرداد هزار و چهارصد

اینجا مثل یک خونه برای من است. اینجا دیگر نیاز نیست مثل اینستاگرام با لباس رسمی وارد شوی. اینجا با یک شلوار تو خونه‌ای و موهایی که اشفته بالا سر جمع شده‌اند، می‌نشینم و حرف می‌زنم. خودم را نشان می‌دهم