چه کسی قصه‌گوی خوب است؟

برای یک قصه‌گوی خوب بودن سه مورد از همه بیشتر مورد تاکید است: موضوعی را که سعی در بیانش دارید، شخصی سازی کنید. مخاطبانی را که قرار است برای آنها قصه تعریف کنید، بشناسید. حداقل دو نکته که اول به