زاویه دید

قصه‌گویی کمک می‌کند افراد از جهات مختلف به موضوع نگاه کنند و در نتیجه بتوانند برداشتی را که از «واقعیات» شما دارند را از نو تفسیر کنند یا شکل بدهند. -آنت سیمونز تجربیات ایده اصلی برای قصه‌گویی هستند. اینکه چه