2 عامل تأثیرگذار بر خلاقیت

بیاین این مطلب را هم با یک فرض کنید دیگر شروع کنیم. فرض کنید باید تکلیفی برای کلاس تخصصی حاضر کنید. مسئله این است که 20 ایده‌ را بیان کنید تا بتوان از آنها فهمید کاستی محیط اطراف محل زندگی

شش مرداد هزارو چهارصد

تا چه میزان شنونده خوبی هستید؟ چه امتیازی به خودتان می‌دهید؟ شنونده خوب بودن یعنی اول از همه اجازه بدهیم طرف مقابل حرف بزند، بعد از ان بدون هیچ قضاوتی او را مورد توجه قرار بدهیم. بهتر است اگه مشکلی