قدرت تأثیرگذار قصه‌گویی

قصه‌گویی پیوندهایی را بین مردم با مردم و بین مردم و ایده‌ها ایجاد می‌کند. -لنی پترسون سالی و موهای فرفری سالی درحالی که دمپایی‌های سبز ابری‌اش را به زمین می‌کشید روی صندلی مقابل آینه  نشست. تابستان بود. هوای شرجی شهر