چگونگی قصه‌گویی خوبی باشیم؟

رویارویی با قصه‌ها اولین رویارویی من با قصه‌ها وقتی بود که متوجه شکاف‌های موجود در ذهن و اطرافم شدم. پر شدن تمام شکاف‌های خالی زندگی‌ام توسط قصه‌ها در دوران راهنمایی به بعد باعث شد که تا این لحظه همچنان استوار

تأثیر داستان‌سرایی و قصه‌گویی

ورود به داستا‌ن‌سرایی چندی پیش در یک کنگره شرکت کردم. کنگره آموزشی و پژوهشی بود. سخنرانانی حضور داشتند. آنها که کار بلد بودن می‌دانستند چگونه مخاطب را تحت تأثیر خود قرار بدهند. اما چندین سخنرانی خسته کننده باعث شد به