بعد از وقفه

وقفه. در فرهنگ لغت من یعنی ایستادن، ماندن، مقاومت کردن برای انجام ندادن و شاید کمالگرایی. وقفه یعنی مقاومت می‌کنم تا چیزی ننویسم. مقاومت می‌کنم تا منتشر نکنم. نه اینکه ترسی سراغم بیاید، نه. فقط می‌ایستم و نگاه میکنم. این