از زیبایی‌های نوشتن

باید به خودمان گوشزد کنیم که ما تنها و تنها مسئول احساسات و رفتار خودمان هستیم نه دیگران. شاید داستان از گوشزد فراتر رود و باید فریاد زد. ما با مسئولیت‌هایی که به دوش می‌کشیم تمام روح و روانمان را