گاهی خالی از هر چیزی می‌شوم هر چیزی که…

  گاهی خالی از هر فکر، خالی از هر احساسی می‌شوم. گاهی فقط یک گوشه می‌نشینم و به خودم فکر می‌کنم. به انچه که می‌خواهم باشم. به انچه که از ان فاصله دارم. به حرف‌هایی که باید بزنم. به جاهایی

برنامه من

چالش بزرگ زندگی من اینه که برنامه‌هام رو طوری بچینم که به تموم کارهام برسم. کارهایی که اکنون برای من الویت هستند: پیدا کردن موضوع پایان‌نامه نوشتن مقاله برای سایت دوست داشتنیم خواندن زبان اپدیت کردن اینستاگرام حداقل 2 روز

نه مرداد هزار و چهارصد

جمعه‌ها می‌نویسم اما چیزی منتشر نمی‌کنم. البته قانونی برای خودم نگذاشتم. فقط چون دیروز کمی حال‌ندار بودم و ذهم بهم ریز بود باعث شد فقط بنویسم و منتشر نکنم. درسته دارم بهونه می‌آرم. از این به بعد منتشر می‌کنم، هر