قصه‌گویی

قصه، توجه، نفوذ و تغییر قصه چیست؟ چیزهای چسبناکی که یادمان می‌مانند، قصه‌ها هستند. -کیندراهال شرحی از زندگی افرادی خیالی و یا حقیقی که نشان می‌دهد در روند عادی زندگی‌شان به چه موانعی برخورد داشته‌آند و چگونه توانسته‌اند آنها را