تعبیر خواب‌های یک نویسنده

امروز وقتی از خواب بیدار شدی، تمام ذهنت دنبال خواب‌هایی بود که دیده بودی. خواب‌هایی که هرچند ممکن است مسخره و یا بچگانه باشند؛ اما همین خواب‌ها تو را به جایی برد که فکرش را هم نمی‌کردی. دیدار با آدم‌هایی