چرا تنبلی؟

چرا تنبلی؟ اعتقاد دارم آدم تنبلی نیستم؛ فقط راحت‌طلبم. شما اینطور فکر نمی‌کنید؟ راحت‌طلبی باعث شده کارهایم را به زمان‌های دیگر بیاندازم، همین می‌شود که آلارم ذهنم به صدا در می‌آید و می‌گوید وقت تمام شده است. تنبلی معانی متفاوتی

بعد از وقفه

وقفه. در فرهنگ لغت من یعنی ایستادن، ماندن، مقاومت کردن برای انجام ندادن و شاید کمالگرایی. وقفه یعنی مقاومت می‌کنم تا چیزی ننویسم. مقاومت می‌کنم تا منتشر نکنم. نه اینکه ترسی سراغم بیاید، نه. فقط می‌ایستم و نگاه میکنم. این