قصه‌گویی و جعبۀ پرئ قصه‌گوئ بازنشسته

سرآغاز فرض کن. در حال رانندگی هستی. همانطور که سعی در هماهنگی کلاج و گاز داری شیء‌ای از آسمان مقابل ماشین می‌افتد. پایت را محکم روی ترمز می‌فشاری، ماشین از حرکت می‌ایستد. شیشه ماشین در اثر برخورد با آن شیء