کاغذ

تمام عصبانیتم را روی کاغذ خالی می‌کنم. تمام سیاهی‌ها از مغز درحال انفجارم به کاغذ سفید ریخته می‌شود. کاغذ مچاله می‌شود و خودش را به سطل پرتاب می‌کند. کاغذ بیچاره، تمام  اخم من و تمام جوشش من را برای خودش