کلمات

مبارزه یکی از بزرگ‌ترین لحظات زندگیم مبارزه با عصبانیت بوده. جایی که کلمات درون مغزم گلوله می‌شوند و تنها راه برای پرتابشان به بیرون دادن زدن است‌. اما فایده‌اش چیست؟ تنها پس از پرتاپ این گلوله‌های آتشین، خانه‌ای ویران شده

فرمول کلمات

ترکیب چند کلمه ساده: می‌تواند پاراگرافی خلق کند. ترکیب چند کلمه ساده + احساسات: می‌تواند پاراگرافی تاثیرگذار خلق کند. ترکیب چند کلمه ساده + احساسات + تجربه: می‌تواند پاراگرافی تغییرآفرین خلق کند. همه اینها نشان می‌دهد، با نوشتن می‌توان ساده