نوشتن واژه‌ای آشنا

نوشتن واژه‌ای آشنا خیلی وقت بود مطلب درباره نوشتن، ننوشته بودم. تاحالا شده به واژه‌ای خیره بشی و با خودت بگی وای چقدر عجیبه این کلمه چرا من باهاش احساس غریبی دارم. امروز که به کلمه نوشتن خیره بودم همین